Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดโครงการ E-MarketPlace
ความเป็นมาของโครงการ ECIT
เกี่ยวกับโครงการ ECIT
สรุปภาพรวมโครงการ ECIT
กำหนดการอบรม
รายละเอียดการอบรม
แผนที่การเดินทาง
ระบบ e-Catalog
สมัครสมาชิกในโครงการ
Log In E-MarketPlace
คู่มือการใช้งานระบบ
  ERP Online Application
  Trainning
  ECIT Activities

 
Supplier Login To
E-MarketPlace
 
 Username
 Password
“โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT)”
แค็ตตาล็อกออนไลน์ในระบบตลาดกลางออนไลน์อุตสาหกรรม (eMarketPlace)
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทุกๆ ด้าน ในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีพร้อมกับความรู้ความเข้าใจด้าน e-Business เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการขายและการตลาดของอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบที่เรียกว่า “ตลาดกลางออนไลน์ (eMarketPlace)”
E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าของกิจการจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน โดยรูปแบบของ E-Marketplace จะเป็นการให้บริการในรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถนำข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสินค้าของกิจการไปใส่ไว้ในระบบ
ซึ่งส่วนใหญ่ในเว็บไซต์เหล่านี้จะเป็นแหล่งที่มีคนเข้ามาหาข้อมูลสินค้าอยู่เป็นประจำ และมีเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเหมือนกับตลาดนัด แต่จะเป็นตลาดนัดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สำหรับทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม หรือ การขายแบบร้านค้าไปยังผู้บริโภค ซึ่งผู้ที่นำข้อมูลมาลงไว้ที่เว็บไซต์ในโครงการนี้จะเพิ่มโอกาสการเจอลูกค้าจากทั่วโลก และการได้รับคำสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
  • เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเว็บไซต์ด้านระบบการบันทึกข้อมูลด้านสินค้าและบริการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ให้มีความทันสมัยและทัดเทียมความเป็นสากล
  • เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการฯภาคอุตสาหกรรมในประเทศผ่านทางระบบเครือข่ายผู้ซื้อทั้งในและนอกประเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อพัฒนาการทำธุรกิจบนระบบ e-Business ของภาคอุตสาหกรรม ในภาคของเครื่องมือ IT ในด้านการตลาดและการขาย ในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ได้อย่างดีเยี่ยม
บริการต่างๆในระบบ E-Marketplace ที่ท่านผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมีดังนี้
  • เพิ่มชื่อกิจการในสารบัญธุรกิจ (Business Industrial Directory) ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามสินค้าประเภทต่างๆ ลงในระบบเว็บไซต์เครือข่าย eMarketplace ของโครงการฯ อันได้แก่ www.ecittthai.net , www.thaitechno.net , www.dip.go.th , www.thaiwasteexchange.net , www.engineerthai.net , www.thaigarment.or.th และเว็บไซต์ด้านอุตสาหกรรมอื่นๆที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
  • ประกาศความต้องการทางธุรกิจ (Trade Leads) การประกาศต้องการซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือความต้องการขายสินค้า ผ่านระบบ eMarketplace ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
  • ได้รับเว็บไซต์ที่ใช้งานระบบแค็ตตาล็อกสินค้าออนไลน์ ที่เป็นการนำข้อมูลสินค้า บริการและรายละเอียดของกิจการ มาลงเพื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้งานเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของบริษัทได้ทันที โดยท่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนเว็บไซต์มาก่อน
  • ได้รับเว็บไซต์ของท่านที่สามารถเรียกชมข้อมูลได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้ทันที
  • ได้รับการอบรมกระบวนการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Catalog)
ข้อมูลที่ใช้ในการลงข้อมูลในระบบ eMarketplace
กิจการที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถลงข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้า ในระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์ ได้ 250 รายการ และลงข้อมูลกิจการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลกิจการ
- Logo , แผนที่กิจการ , แผนที่โรงงาน , รูปภาพโรงงาน หรือเครื่องจักรที่ใช้ผลิต
- ชื่อ , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , รายละเอียดของกิจการ
- ข้อมูลผู้บริหาร (ชื่อ –นามสกุล ,ตำแหน่ง,รูปภาพ)
- Certificate หรือ ใบประกาศนียบัตรต่างๆ ที่กิจการได้รับ
ข้อมูลสินค้า สามารถลงข้อมูลสินค้าได้ 25 รายการ
- ชื่อสินค้า พร้อมข้อมูลสินค้าและรูปภาพสินค้ามี 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
*** ข้อมูลทั้งหมดสามารถลงในระบบตลาดกลางได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.ecitthai.net โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนบริการโครงการ ECIT e-Marketplace
ชั้น 8 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ติดต่อ คุณนันทพร ฐานิสสะ คุณพีระนุช ม่วงพิมพ์ และ คุณอุษณี พราหมณ์น้อย โทรศัพท์ : 02-586-7700 โทรศัพท์มือถือ 086-971-2697 E-Mail : [email protected]