กสอ.เปิดคลินิกอุตสาหกรรม ฟื้นฟูเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

 

นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเป็นแผนฟื้นฟูกิจการเชิงลึกใน 2 ด้านหลัก คือกระบวนการธุรกิจ และกระบวนการผลิต ซึ่งการฟื้นฟูกระบวนการธุรกิจ จะเน้นการบริหารจัดการ แผนธุรกิจ แผนการตลาด และหาช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนเชื่อมโยงสถานประกอบการที่กระบวนการผลิตได้รับความเสียหายกับสถานประกอบการที่มีความพร้อมที่จะรับช่วงการผลิต สำหรับการฟื้นฟูกระบวนการผลิตจะเป็นการทำความสะอาดของสถานประกอบการ ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และปรับปรุงผังโรงงาน
นอกจากนี้ สถานประกอบการที่ต้องการขอรับเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะประสานงานพร้อมส่งต่อไปหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือกองทุนฟื้นฟูเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ ล่าสุดจากการสำรวจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุด เบื้องต้นมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบ จำนวน 7 ราย และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 ราย มีสถานประกอบการต้องหยุดกิจการแล้ว ประมาณ 14 ราย ส่งผลกระทบต่อแรงงานในพื้นที่ จำนวน 120 ราย

               นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเป็นแผนฟื้นฟูกิจการเชิงลึกใน 2 ด้านหลัก คือกระบวนการธุรกิจ และกระบวนการผลิต ซึ่งการฟื้นฟูกระบวนการธุรกิจ จะเน้นการบริหารจัดการ แผนธุรกิจ แผนการตลาด และหาช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนเชื่อมโยงสถานประกอบการที่กระบวนการผลิตได้รับความเสียหายกับสถานประกอบการที่มีความพร้อมที่จะรับช่วงการผลิต สำหรับการฟื้นฟูกระบวนการผลิตจะเป็นการทำความสะอาดของสถานประกอบการ ซ่อมแซมเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และปรับปรุงผังโรงงาน

               นอกจากนี้ สถานประกอบการที่ต้องการขอรับเงินทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะประสานงานพร้อมส่งต่อไปหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือกองทุนฟื้นฟูเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ ล่าสุดจากการสำรวจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากที่สุด เบื้องต้นมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบ จำนวน 7 ราย และวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 ราย มีสถานประกอบการต้องหยุดกิจการแล้ว ประมาณ 14 ราย ส่งผลกระทบต่อแรงงานในพื้นที่ จำนวน 120 ราย


โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ปี 2557 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain พร้อมกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall

โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมไทย ด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานอิเล็กโทรนิกส์ (e-Supply Chain) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุค AEC ประจำปี 2557

ECIT KICK OFF DAY 2014
20/03/2014 ถึง 20/03/2014
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 - 12.30 น. ห้อง Salon B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโอเต็ล เลจ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

1
1

นางอรรชกา สีบุญเรือง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

สรุปผลการตอบแทนความพึงพอใจในการใช้งานระบบของโครงการพัฒนาองค์ความรู้ระบบไอทีเพื่อใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม ECIT NETWORK 2556

ณ ประเทศญี่ปุ่น Tokyo International Exhibition Center "Toko big Sight" และประเทศไต้หวัน "Computex Taipei 2013"

ขอเชิญกิจการธุรกิจ SMEs ทั่วไปและกลุ่มเครือข่ายธุรกิจ NEC เข้าร่วมอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) และธุรกิจใหม่ (NBC) ประจำปี 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 - 16.30 น. ห้อง Grand Hall โรงแรม Garden Seaview Resort Pataya

โครงการอบรม Social Media สำหรับธุรกิจ SME หัวข้อ พื้นฐาน Social Media สำหรับธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องประดับ วันเสาร์ที่ 27 - อาทิตยที่์ 28 เมษายน 2556 เวลา 9:00 - 16:00 น. สถานที่ : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ฝ่าวิกฤตเอสเอ็มอี ใช้ไอทีลดต้นทุน ลุยธุรกิจ

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุมหิรัญญิการ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สร้างร้านค้าออนไลน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม 26 เมษายน 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์1 ศูนย์ ICT ขอนแก่น

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน

E-Marketplace คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจำนวนมาก เพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าระหว่างกัน